Orta və Tam orta təhsil

Tədrisin yuxarı pillələrində təlimin əsas məqsədi şagirdlərə zəruri bilik, bacarıq və vərdişlər verməklə onları müstəqil həyata və ali təhsilə hazırlamaqdır. Peşəkar  müəllimlər şagirdlərin məntiqi təfəkkür və təhliletmə qabiliyyətini inkişaf etdirir, onların təbiət elmlərinin və müasir texnologiyaların, humanitar və sosial elmlərin əsaslarını mənimsəməsi, yaxşı vətəndaş kimi yetişməsi üçün əllərindən gələni əsirgəmirlər.